Projektplaneringsprogramvara

Projektplaneringsprogramvara

Projektplaneringsprogramvara gör det möjligt för chefer att planera uppgifter inom en tidsgräns för att klara kundernas deadlines. Genom att schemalägga uppgifter för specifika dagar, låt team bättre hantera projekttider och så småningom leverera framgångsrika projekt till sina klientorganisationer.

Fördelar med projektplaneringsprogramvara

Task Scheduling

Uppgiftsplanering

Genom att schemalägga uppgifter kan team hålla reda på projektets milstolpar och planera för att avsluta artiklar som är komplexa och kräver mer lagsamarbete. Projektplaneringsprogramvara gör det möjligt för organisationer att ständigt hålla sig uppdaterade om uppgiftsförlopp och i sin tur slutföra uppgifter enligt planerad tid.

Project Resources

Projektresurser

Chefer kan snabbt flytta resurser till uppgifter som kräver mer uppmärksamhet genom att schemalägga uppgifter. På så sätt kan projekttiden enkelt hanteras, vilket i slutändan håller projektets tidsfrister oförändrade.

Budgethantering

Budgethantering

Genom att planera uppgifter inom vissa kalenderdagar hanterar du också dina projektbudgetar bättre. Med programvaran för schemaläggning kan du tilldela ett visst antal timmar för att slutföra en uppgift. Då får dina agenter en uppfattning om vad de ska åstadkomma inom den tidsperioden.

Assign Teams

Tilldela lag

Alla team består av ämneexperter och tilldelning av team eller interna användare som är bättre rustade för att hantera specifika uppgifter garanterar en högre kvalitet på arbetet. Vissa uppgifter kräver mer expertis och tilldelning av flera teammedlemmar främjar teamkommunikation och i sin tur accelererar projektets slutförandegrad.

Time Management

Tidsplanering

De flesta program för arbetsplanering gör det möjligt för chefer att ställa in tid för varje uppgiftstyp, vilket säkerställer att teamet hanterar sin projekttid. Tidshantering är direkt kopplad till projektets budgetar och spelar därför en viktig roll för att säkerställa projektets framgång.

Project Scheduling System

Projektplaneringssystem

OneDesk är ett kraftfullt schemaläggningssystem som gör det möjligt för användaren att planera varaktigheten för olika artikeltyper för att lyckas med projektets deadline. Samtidigt kommer OneDesk med en uppgiftsschemaläggare som gör det möjligt för chefer att se arbetsbelastningen för varje teammedlem och distribuera uppgifter till personer som behöver arbeta med fler projekt.

Gantt Charts in Project Scheduling Software

Gantt-diagram

Gantt Сharts gör det möjligt för team att underhålla och justera flera kundprojekt. Genom sin visuella representation kan organisationer se hela tidslinjen för projekt och uppdatera scheman om det anses nödvändigt. Projektledaren kan också övervaka projektberoenden och vidta de åtgärder som krävs för att minska ineffektivitet som kan hämma projektets hälsa. OneDesk Gantt-diagram låter dig identifiera projektets kritiska väg och hjälper till att identifiera risker som kan påverka projekttidslinjen. Med vår Gantt-visningsfunktion kan du kartlägga varje uppgift i ett projekt och inkludera dess arbetstid.

Scheduling Links between Tasks and Other Items

Schemalägga länkar mellan uppgifter och andra objekt

Onedesk’s Gannt-diagram gör det möjligt för chefer att skapa schemaläggningslänkar mellan uppgifter genom att länka start- och slutdatum för att definiera ömsesidiga beroenden inom projektschemat. Användaren kan välja flera alternativ för schemaläggning av aktiviteter, till exempel länk från start till start, start till slut och mål till slut. Denna flexibilitet gör att chefen kan planera uppgifter enligt projektkraven. Dessa länkar kan enkelt skapas genom att dra och släpp-alternativet, som visas medan du svävar i aktivitetsfältet i Gantt-diagram . Trädvyn innehåller ett snabbåtkomstmenyalternativ för att länka flera uppgifter till en start-till-start-länk, som är den vanligaste schemaläggningslänken i ett projekt.

Factors Affecting Schedule Calculations

Faktorer som påverkar schemaläggningar

Uppgift, varaktighet och tilldelade resurser är faktorer som påverkar schemaläggningar. Som standard skapar OneDesk Ganntt Chart arbetsdrivna uppgifter. I denna beräkningsmetod definierar chefen det planerade startdatumet och ansträngningen i personal- eller personaldagar som uppgiften kräver för att slutföra. OneDesk bestämmer varaktigheten för uppgiften baserat på antalet resurser som tilldelats. Denna arbetstid används för att beräkna det planerade slutdatumet. Den andra uppgiftstypen är varaktighetsdriven. I denna beräkningsmetod definierar chefen det planerade startdatumet och uppgiftens varaktighet. OneDesk beräknar det planerade slutdatumet, samt den insats som krävs från varje tilldelad resurs.

Constraints on Start and End Dates

Begränsningar för start- och slutdatum

OneDesk bestämmer slutdatum för en uppgift genom att ta hänsyn till startdatumet. När ett startdatum inte definieras för en uppgiftstyp beräknas det genom att följa en uppsättning regler. Till exempel skapas uppgiftsdatumet före projektets startdatum och sedan anges startdatumet för projektet som startdatum för projektet. Men om uppgifterna är länkade tillsammans beräknade OneDesk startdatum baserat på tidigare uppgifter och efter Critical Path Method (CPM) beräkningar.

Calendar View in Project Scheduling Software

Kalendervy

Kalendervyn visar sammanhanget för en organisations arbete inom de schemalagda dagarna. När du planerar projekt är det viktigt att ha en kalendervy som visar uppgiftsfördelning mellan alla teammedlemmar inom ett visst antal dagar. Genom att använda kalendervyn får cheferna en uppfattning om vilka resurser som används och om det finns utrymme för flexibilitet. Till exempel kan anställda boka sina semestrar vissa dagar eller teammedlemmar kan ha mer hektiskt arbete planerat för dem. Därför kan chefer justera tidslinjer för att effektivt hantera både sina team och kundprojekt.

Timesheet Application in Project Scheduling Software

OneDesk TimeSheet-applikation

OneDesk erbjuder en inbyggd tidshanteringsapplikation som håller reda på alla tidrapporter och avslöjar detaljer om arbete som loggas av teammedlemmar. Chefer kan få en uppfattning om arbetet som utförts av varje mottagare och om de tilldelade teamen effektivt använde timmarna. Förutom att visa sådana kritiska data om en organisations projektledningskapacitet, tidrapportapplikation tillåter också användaren att skapa rapporter för kunderna för faktureringsändamål.

ONEDESK - GRATIS 14-DAGARFÖRSÖK

Registrera dig och testa OneDesk själv. Inget kreditkort krävs.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin